Общи условия

Общи условия

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством интернет страница www.gala.vision. Тези условия обвързват всички потребители. Потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направена заявка за услуги, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на gala.vision, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Услугите и продуктите, които се намират на интернет страницата на gala.vision не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от изпълнение на заявени услуги, в случай че услугите и условията за тяхното предоствяне са недостъпни.

При липса на възможност за изпълнение на заявените услуги, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за това чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от заявката или чрез заместваща заявка. 

5. Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани в  български левове с ДДС.

II. ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ОТКАЗ ОТ ЗАЯВКА

6. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност  за закъснение при изпълнение на услугите в случай, че закъснението се дължи на куриер, доставчик или посредник.

7. При отказ от получаване на заявените услуги, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и допълнително заявени услуги във връзка с организацията на заявката.

8. Когато предоставената услуга явно не съответства на заявената от Клиента, Клиентът може да поиска предоставената му услуга да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление.

9. Клиентът има право да откаже заявената от него услуга в срок до 14 дни преди датата на нейното изпълнение, при следните условия и съгласно условията на сключения между Клиента и Търговеца договор за услуги:

9.1. Предварително уведоми ТЪРГОВЕЦА по имейл или телефон.

9.2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже възстановяване на сумата за заявените услуги, ако този срок не е спазен.

9.3. Разходите за възстановяване на предплатени суми за услуги са за сметка на КЛИЕНТА. 

9.4. Възстановяването на сумата за отказани услуги се осъществява по банков път, в рамките на 30 дни от постъпване на рекламацията.

III. ЦЕНИ

10. Цените, посочени в сайта, са в български лева, включват ДДС.
В случай, че услугите се предоставят извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички свързани с тях митнически и др. такси.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

11. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и заявява обявените в интернет сайта gala.vision услуги и пакети.

12. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

13. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, с които се е регистрирал в сайта gala.vision, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското му име и парола.

Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

14. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата gala.vision.

15.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Noktoplastika.Net услуги; 

•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

•    да не извършва злоумишлени действия; 

•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Noktoplastika.Net в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

16.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка на услугите и електронен адрес, да заплати цената на услугите, да заплати разходите по доставката им, когато същата не е безплатна или включена в общата стойност на заявените услуги и да осигури достъп и възможност за получаване на услугите и продуктите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

17. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

18. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на gala.vision.  

19. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез gala.vision.

20. ТЪРГОВЕЦЪТ, след получаване на плащането, се задължава да предостави на потребителя/клиента изпълнението на заявената за покупка от него услуга в заявения срок.

21. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА, във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.

22. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да събира и използва информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, в съответствие с GDPR, независимо дали са регистрирани.

23. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: events@gala.vision.

ТЪРГОВЕЦЪТ  събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги.

Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, GDPR, приложимите международни актове и добрите нрави. 

24. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл. случаи на случайни и форсмажорни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

25. ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies), след съгласието на Потребителя.

Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

26. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

27. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

ТЪРГОВЕЦЪТ  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. ИЗМЕНЕНИЯ

28. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.

ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях.

В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

VIII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

29. Под „ТЪРГОВЕЦ“ се разбира собственикът на онлайн магазин www.gala.vision, а именно фирма Гала Вижън ЕООД, с адрес по регистрация: гр. Обзор, ул. Черноморска 5, с ЕИК 204753168, BG204753168.

30. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.gala.vision на своя компютър.

31. Под “Поръчка/заявка” се разбира избраните услуги, стоки и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на услугата или стоката, от клиента/потребителя.

32. Интернет сайт www.gala.vision е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

33. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

Организация на събития - Варна
Събития и оборудване
Маркетинг, комуникация, брандиране
Маркетинг, комуникация, брандиране
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика
Хотелско настаняване, кетъринг, логистика